De gemeente is (eindelijk) bezig met de nieuwe woonvisie voor de stad. Dinsdagavond was daar een tweede ronde van het debat tussen raad, college en mensen uit het veld. Denk hierbij aan de ouderenbond, de woningbouwcorporaties maar ook projectontwikkelaar(s) en makelaars.

Aan de hand van een aantal vrij generieke stellingen werd de discussie aangegaan. Echt vuurwerk leverde dat helaas niet op. Vragen als: “moeten we kwalitatief hoogwaardige woonmilieus bouwen die over 20 jaar nog aantrekkelijk zijn” leveren uiteraard alleen maar bijval op.

De vraag die dan maar niet aan bod komt is: hoe dan? en daaruit voortvloeiend: welke keuzes maken we. Iets waar ik blijven aandacht voor vraag en iets wat blijven niet genoeg besproken wordt in de raad. Immers willen we allemaal een kapitale villa met mooie dames in bikini voor een paar 100 euro per maand ( nou ja ! ), maar we hebben nou eenmaal beperkte ruimte en beperkte mogelijkheden. Bovendien is de overheid bijna helemaal afhankelijk van andere partijen om wensen te realiseren.

Ik heb er wel naar gevraagd, maar helaas werd daar weinig op gereageerd.

Directeur van Videmos, Herman Michels stelde wel heel pittig dat hij zich zorgen maakte over het afnemende sociale woningbouwbestand door verkoop en sloop in Zoetermeer. Dat klopt ook met de regionale trends. De vraag is of mensen met een relatief kleine beurs wel zoveel woonwensen hebben of dat redelijk wonen in een redelijke buurt en daarna nog iets over houden al heel wat is voor een groot deel.

Daar vloeit ook de vraag uit waarom in de jaren ‘70 de woningbouw wél het grootste deel sociaal kon en nu ineens niet meer? Terwijl nu juist die woningen voor een groot deel economisch gezien zijn afbetaald en dus ‘meerenderen’ met de maandelijkse opbrengsten.

Daarnaast heb ik gevraagd hoe -aangezien de kosten v/d huurtoeslag onder druk van herstructurering en verhogingen (ook landelijk) steeds groter worden- de stad er mee om gaat als de landelijke overheid ineens de huurtoeslag verlaagd of gaat afbouwen?

Kan een stad wel bruisend zijn met grondgebonden woningen ( grondgebonden = laagbouw, veelal eensgezins ) of zijn er andere woningtypes voor nodig (bv voor jongeren of andere doelgroepen )?

Hoe zit het met de prognoses qua bevolkingskrimp in 2030, het afnemend aantal personen per huishouden tegenover grote woningen bouwen, de veranderende bevolksdynamiek ( vergrijzing bv )?

Wil Zoetermeer suburbaan blijven of meer grootstedelijk gaan? Hoe waken we ervoor dat de verstening niet de leefkwaliteit onder druk zet?

Allemaal vragen die door mij ( en diverse andere mensen ) wel geponeerd zijn maar waar eigenlijk niet over is gediscussieerd, terwijl juist daarover een fel debat gevoerd kan worden.

Het is geen makkelijk onderwerp en heel breed want het hakt in op zo ongeveer elk punt waar je als inwoner mee te maken krijgt. Ik hoop dat we in de raad in elk geval nog uitgebreid en flink op dit soort zaken in kunnen gaan en we dus een scherp beleid krijgen.

Ik hou daarin mijn hart vast, maar wens de wethouder (Muijzers) wel veel sterkte ( en wijsheid zoals dat heet ) toe met de nieuwe woningvisie. De wethouder stelde in elk geval geen voorstander te zijn van verdere herstructurering. We zijn al een stap verder dan een aantal jaar geleden dus.