Ow sorry, u bent wat aan het uitleggen? Ik dacht u zich verslikte!


as far as i know its a case of ovrdbf of stdout to a db file e.g. OVRDBF

FILE(STDOUT) TOFILE(ODOWDP00/STDOUTPF),